The PIKE Group

Lab Photo @ May 8, 2023
(Left-to-right: Wooyong Jung, Jason Lucas, Michiharu Yamashita, Nafis Tripto, Dongwon Lee, Maryam Tabar, Adaku Uchendu, Tanqiu Jiang, Saranya Venkatraman, Jooyoung Lee)

Group Lunch @ May 2022
(Left-to-right: Dongwon Lee, Hyunjeong Lee, Ayae Ide, Michiharu Yamashita, Maryam Tabar, Tracy Shen, Wooyong Jung, Adaku Uchendu, Thai Le, Ashlinn Le, Limeng Cui, Jooyoung Lee, Aashish Ramakrishnan)

Group Zoom @ Jan. 20, 2022

Group Zoom @ Fall 2021

Group Zoom @ Fall 2020

Group Dinner @ Fall 2018
(Left-to-right: Jason Zhang, Jialin Shao, Limeng Cui, Yiming Liao, Dongwon Lee, Sol Lee, Tracy Shen, Hae Seung Seo, Adaku Uchendu, Zoe, Spyke Krepshaw, Thai Le, Mukund Srinath)

Group Dinner @ Fall 2017
(First row: Yiming Liao, Yiming's Fiancee, Stephanie Winkler, Xinyue Cao, Jason Zhang, Thai Le, Ijaz Hussain
Second row: Sol Lee, Dongwon Lee, Hae Seung Seo)

Group Lunch @ Winter 2008
(Left-to-right: Su Yan, Hung-sik Kim, Byung-Won On, Max Chang, Wonhong Nam, Laura Chang, Hyungyoung Kil, Dongwon Lee, Ergin Elmacioglu, Robert Luo, Haibin Liu, Yoojin Hong)

Group Lunch @ Spring 2006
(Left-to-right: Ziming Zhang, Fengjun Li, Robert Luo, Su Yan, Wonhong Nam, Seog-Chan Oh, Dongwon Lee, Hyunyoung Kil)

Group Lunch @ Summer 2005
(Left-to-right: Robert Luo, Fengjun Li, Seog-Chan Oh, Hyunyoung Kil, Ali Al-Lawati, Dongwon Lee, Ergin Elmacioglu, Byung-Won On)

Group Lunch @ Spring 2005
(Left-to-right: Eric Larson, Ali Al-Lawati, Robert Luo, Dongwon Jeong, Fengjun Li, Seog-Chan Oh)

Group Lunch @ Spring 2004
(Left-to-right: Ali Al-Lawati, Robert Luo, Hashal Haridas, Byung-Won On, Dongwon Lee, Yoojin Hong, Yan Xiao)

Group Dinner @ Fall 2003
(Left-to-right: Robert Luo, Yoojin Hong, Byung-Won On, Dongwon Lee, Yan Xiao)

Group Lunch @ Spring 2003
(Left-to-right: Jinesh Varia, Yan Xiao, Hashal Haridas, Byung-Won On, Dongwon Lee, Yoojin Hong, Yi-Hsuan Lu)